O družbi

SLO zakoni in predpisi

Zakoni

Akti

 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in občina Log- Dragomer, Uradni list RS, št. 105/2015
 • Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 63/2011 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 85/2016
 • Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 63/2011 s  spremembami in dopolnitvami
 • Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, Uradni list RS, št. 87/2005 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, Uradni list RS, št. 74/2005 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, Uradni list RS, št. 2/2017 
 • Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 43/2014
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, Uradni list RS, št. 69/2014 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti, Uradni list RS, št. 98/2014
 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, Uradni list RS, št. 56/2015
 • Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 2/2015
 • Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 43/2014 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote, Uradni list RS, št. 47/2015 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, Uradni list RS, št.  39/15
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 36/2016
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom Uradni list RS 28/15
 • Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 22/2016
 • Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike, Uradni list RS, št. 22/2016

Uredbe

 • Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, Uradni list RS, št. 33/2013
 • Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 22/2016 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 8/2007  s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti, Uradni list RS, št. 21/2001 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom,  Uradni list RS, št. 95/2007 in 61/2016
 • Uredba o vzdrževanju del v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/2004 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 97/2004 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, Uradni list RS, št. 129/2004 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o načinu določanja  in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne enrgije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 46/2015 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o višini stroškov na področju meroslovja, Uradni list RS, št. 124/2006 s spremembami in dopolnitvami
 • Odredba o plinskih napravah, Uradni list RS, št. 105/2000 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 1/2012, 102/2012, 47/2013, 22/2016 in Sklep o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 96/2014 
 • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente, Uradni list RS, št. 26/2010 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Uradni list RS, št. 96/2014 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, Uradni list RS, št. 8/2009 s spremembami in dopolnitvami

Pravilniki

 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov, Uradnilist RS, št. 26/2002 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Uradni list RS, št. 66/2004 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, Uradni list RS, št. 128/2004 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 131/2003 s spremembami
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije, Uradni list RS, št. 35/2002 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere, Uradni list RS, št. 26/2002 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC,  Uradni list RS, št. 76/2001 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijooznake in znake EEC, Uradni list RS, št. 76/2001 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o merilnih instrumentih, Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o postopku overitve meril, Uradni list RS, št. 82/2008 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, Uradni list RS, št. 22/2016 s spremembami in dopolnitvami

Odloki

 • Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 41/2016
 • Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 24/2014
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofljica, Uradni list RS, št. 85/2011 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Ig, Uradni list RS, št. 78/2002 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Log - Dragomer, Uradni list RS, št. 24/2010 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Brezovica, Uradni list RS, št. 63/2012 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani, Uradni list RS, št. 43/2013
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 77/2012 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe s plinom v Občini Medvode, Uradni list RS, št. 27/2005 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote, Uradni list RS, št. 14/2006 s spremembami in dopolnitvami

Drugo

 • Navodilo o postopku redne overitve meril in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost meril s predpisi, Uradni list RS, št. 52/2001 s spremembami in dopolnitvami
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, št. 57/2004 s spremembami in dopolnitvami
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer,  Uradni list RS, št. 68/2011 s spremembami in dopolnitvami
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 85/2016

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n