Pretežno oblačno
  • 14 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
26. April 2017 - 9:30

080 28 82

Laboratorij za merilno tehniko

Laboratorij za merilno tehniko (LMT) Energetike Ljubljana, ki se nahaja na Verovškovi ulici 70, izvaja kontrolo mehovnih, turbinskih in rotacijskih merilnikov pretoka ter kontrolo elektronskih korektorjev plina.

Vsa zakonska merila, kot jih določa 3. člen Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05) in so v uporabi, morajo biti overjena.

Overitev je skladno s 4. členom Pravilnika o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) postopek, katerega namen je ugotoviti ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Takšno merilo se ustrezno zaščiti in označi.
 

Urad Republike Slovenije za meroslovje je za izvajanje overitev vzpostavil distribuiran sistem. Skladno z 10. in 14. členom Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05) overitve lahko izvaja Urad RS za meroslovje ali kompetentna pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Njihove naloge, zahteve in postopek imenovanja ter način nadzora s strani Republike Slovenije določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 64/08).

Laboratorij za merilno tehniko izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in overitev skladno z Odločbo o imenovanju št. 6416-23/2014/10, ki jo je dne 16.01.2015 izdal Urad RS za meroslovje. Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si  in www.mirs.gov.si.
 

Pri Slovenski akreditaciji smo akreditirani v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012, kot kontrolni organ (K-009). Akreditacijska listina K-009 je bila podlaga za imenovanje laboratorija s strani Urada RS za meroslovje za samostojno izvajanje overitev.

Veljavnost akreditacije je mogoče preveriti na spletni strani Slovenske akreditacije www.slo-akreditacija.si.

 

Sodobne merilne linije omogočajo kontrolo merilnikov pretoka plina dimenzij DN 15 do DN 150, v območju od 10 l/h do 1000 m3/h in kontrole elektronskih korektorjev plina v merilnem območju absolutnega tlaka med 0,7 do 20 bar. Poleg osnovne dejavnosti izvajamo tudi servisiranje merilnikov pretoka in regulatorjev tlaka.

 

Merilna linija za testiranje mehovnih plinomerov G4, G6

 

Merilna linija za kontrolo elektronskih korektorjev

Merilna linija za kontrolo elektronskih korektorjev

 

Naročnike storitev laboratorija obveščamo, da podatke o overitvi posredujemo Uradu RS za meroslovje (www.mirs-info.si), lahko pa tudi predstavnikom Slovenske akreditacije za potrebe izvajanja rednih in ponovnih ocenjevanj. V primeru posredovanja podatkov predstavniku državnih organov, ki izkaže pravni interes, bo o nameri naročnik storitve predhodno obveščen.

 

 

Kontakt:

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

Laboratorij za merilno tehniko (na lokaciji Verovškova ulica 70)

1000 Ljubljana

 

T: 01/ 5889 430

M: 051/ 313 036

E: marko.butala@energetika-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovnik med 8.00 – 15.00 uro

 

Postopek:

  • Ob predaji merilne naprave v overitev je potrebno izpolniti Zahtevo za overitev; če je več merilnih naprav istega tipa, se izpolni tudi Seznam meril za overitev .
  • Pravne osebe morajo izdati pisno naročilo oziroma naročilnico.
  • Postopek overitve obsega kontrolo točnosti merilne naprave v celotnem merilnem področju v skladu s certifikatom o odobritvi tipa in veljavnimi predpisi.
  • Skladnost merilne naprave z zakonskimi zahtevami se potrdi z namestitvijo uradne overitvene oznake – nalepka ali žig, kjer je označena veljavnost overitve.